Сертификат и извештај од тестот

Сертификат за систем за управување со животната средина


Сертификат за заштита од експлозија на уред за полнење природен гас, монтиран на лизгање


Сертификат за систем за управување со здравствена безбедност на професијата


Патент за вакуумски резервоар


Патент на клипна пумпа со висок притисок


Дозвола за проектирање сад под притисок A1A2


Сертификат за систем за управување со квалитет